Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle účinných a platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
 2. Ak pri tovare nie je uvedené inak, poskytovaná záruka na tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu. Záruka na tovar sa nevzťahuje vtedy, ak k poškodeniu, vade, resp. chybe výrobku došlo nesprávnym zaobchádzaním tovaru, nesprávnym používaním tovaru, nesprávnym ošetrovaním tovaru a pod.
 3. Kupujúci je oprávnený predávajúceho vopred kontaktovať za účelom spôsobu vybavenia reklamácie.
 4. V prípade, ak kupujúci chce reklamovať tovar, je kupujúci povinný vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR a preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný po dohode s predávajúcim zaslať tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie na adresu predávajúceho, a to ako balík doporučenou zásielkou spolu s kópiou daňového dokladu, ktorý bol kupujúcemu zaslaný spolu s tovarom pri kúpe.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na reklamáciu a zároveň je v rovnakej lehote povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie a zaslania dokladu o vybavení reklamácie.
 6. Po doručení reklamácie je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho e-mailom, resp. telefonicky za účelom vybavenia reklamácie. Kupujúci je povinný poskytnúť akúkoľvek súčinnosť predávajúcemu pri vybavovaní reklamácie.
 7. Predávajúci je oprávnený vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
 • oprava vady tovaru,výmena tovaru,

 • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru),

 • vrátenie peňazí,

 • neuznaním reklamácie

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú. V ostatnom platia pre zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

10. V prípade uznania reklamácie výrobku viac ako 1 rok používaného bude zákazníkovi odrátaná čiastka za amortizáciu.

Postup pri reklamácii tovaru:

 • Za účelom reklamácie je potrebné aby kupujúci vyplnil reklamačný protokol uvedený k stiahnutiu nižšie na stránke, uviedol pravdivé informácie a podpísaný zaslal spoločne s tovarom, prípadne oskenovaný dokument dodatočne zaslal na emailovú adresu rarmourmodels1@gmail.com
 • Kupujúci prepravnou službou zabezpečí dopravu na svoje vlastné náklady. Tovar spolu s kópiou faktúry a reklamačným protokolom zašle na adresu logistického skladu eshopu:

Názov firmy: ARMOUR MODELS, s. r. o.

Ulica: Generála Svobodu 4821/62

PSČ a mesto: 03601 Martin

Krajina: Slovakia

Kontakt pre kuriéra: +421 905 568 807

 • Ak použijete prepravnú službu, zašlite balík obyčajne alebo ako "cenný". Zásielky na dobierku nebudú nami prebrané.
 • Pri zasielaní tovaru starostlivo zabaľte. Za prípadné poškodenie počas prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť.
 • Podľa REKLAMAČNÉHO PORIADKU VOP internetového obchodu https://armour-models.webnode.page/ článku 9. bodu 9.9 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie ( to znamená, že v prípade uznania reklamácie náklady spojene s poštovným budú kupujúcemu uhradené )

na stiahnutie: Reklamačný protokol